Ochrana osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať, a ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali formou otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás čo najprehľadnejšie a praktické. Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli niečím istý, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na emailovej adrese oou@summit.sk alebo na adrese Tuhovská 9, 831 07 Bratislava.

 • OSOBNÉ ÚDAJE

  1. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

  Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje vo svojom mene a na svoj účet je spoločnosť Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, IČO 35839331, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 26651/B (ďalej len „SMS"). Na SMS sa môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese oou@summit.sk alebo na adrese Tuhovská 9, 831 07 Bratislava. SMS má tiež určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov. Na túto zodpovednú osobu sa môžete obrátiť na e-mailovej adrese oou@summit.sk.

  Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie. Voči nám, ako prevádzkovateľovi Vašich osobných údajov, môžete uplatňovať práva, o ktorých sa detailnejšie hovorí v samostatnom bode č. 10-Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov? Chceli by sme Vás ubezpečiť, že spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha u nás vždy iba v nevyhnutnom rozsahu danom konkrétnym účelom spracúvania.

  2. Aké osobné údaje spracúvame?

  Spracúvame Vaše osobné údaje len v takom rozsahu, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a zákaznícku podporu, aby sme dodržali a mohli plniť naše zákonné povinnosti, a tiež, aby sme chránili naše oprávnené záujmy, prípadne oprávnené záujmy tretích strán. Zhromažďujeme osobné údaje o našich klientoch, ktorí využili naše služby, alebo klientoch, ktorých údaje spracúvame ako prevádzkovateľ. Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

  Základné identifikačné údaje ako napríklad:
  meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti (občiansky preukaz), podpis, ak podnikáte ako fyzická osoba-podnikateľ, ide aj o IČO a miesto podnikania.

  Kontaktné údaje:
  meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa a podpis.

  3. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

  SMS spracúva osobné údaje na právnom základe plnenia zmluvy, plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z aplikovateľnej právnej úpravy, resp. z dôvodu oprávnených záujmov SMS ako prevádzkovateľa.

  Pre lepšie pochopenie, na aké účely Vaše osobné údaje používame, nasledujúca tabuľka znázorňuje prehľad kategórií osobných údajov, ktoré sú od Vás získavané ako aj v každom prípade s tým súvisiace:

  - účely, na ktoré majú byť osobné údaje spracúvané a právny základ pre spracúvanie;
  - prípadných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov;
  - dobu uchovávania alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto doby.

  Osobný údaj Účel spracúvania Právny základ Príjemca Doba uchovávania
  Základné identifikačné údaje v zmysle bodu 2. vyššie
  Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zákonných povinností, napr. vyhotovovanie záručných knižiek vrátane ich duplikátov, vyjadrenia k náhradným dielom, schvaľovanie garančných opráv. Aplikovateľná právna úprava Príjemcami môžu byť prípadné orgány verejnej moci, vo vzťahu ku ktorým SMS povinnosť sprístupniť osobné údaje vyplýva z osobitných predpisov. Príjemcami sú v určených prípadoch i príslušné entity zo skupiny Ford v EU. Osobné údaje sú spracúvané po dobu upravenú v právnej úprave a po dobu zákonom stanovených archivačných lehôt, prípadne po dobu nevyhnutnú pre účely uplatnenia alebo obrany voči prípadne uplatneným nárokom.
  Kontaktné údaje v zmysle bodu 2. vyššie Osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia žiadosti o vystavenie COC, resp. potvrdení, ktorú ste nám zaslali a ktoré ako zástupca výrobcu vozidiel Ford na Slovensku sme povinní a oprávnení vydávať. Aplikovateľná právna úprava -- Osobné údaje sú spracúvané po dobu upravenú v právnej úprave a po dobu zákonom stanovených archivačných lehôt, prípadne po dobu nevyhnutnú pre účely uplatnenia alebo obrany voči prípadne uplatneným nárokom.
  Základné identifikačné údaje v zmysle bodu 2. vyššie Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzatvorenia zmluvy, napríklad zmluvy o zapožičaní vozidla. Zmluva -- Po dobu trvania zmluvy, resp. po dobu potrebnú na uplatnenie práv a nárokov zo zmluvného vzťahu, prípadne na nevyhnutnú obranu, nie však dlhšie ako 10 rokov.
  Kontaktné údaje v zmysle bodu 2. vyššie Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zaradenia do výberového procesu na pracovnú pozíciu, o ktorú ste prejavili záujem zaslaním životopisu. Predzmluvný vzťah -- 1 rok, ak ste nám na tento účel udelili Váš súhlas.
  Kontaktné údaje v zmysle bodu 2. vyššie Osobné údaje spracúvame za účelom evidencie majiteľa vozidla, na ktorom sa vyskytla nezvyčajná porucha s možnosťou bezpečnostného rizika white alert. Oprávnený záujem -- Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na účel evidencie vozidla, na ktorom sa vyskytla nezvyčajná porucha.
  Kontaktné údaje v zmysle bodu 2. vyššie Osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia prípadnej sťažnosti / žiadosti, ktorú ste nám zaslali. Oprávnený záujem -- Do doby vybavenia Vašej sťažnosti / žiadosti a obdobie nevyhnutné na uplatnenie prípadných nárokov, resp. obrany voči nárokom uplatneným.
  Kontaktné údaje v zmysle bodu 2. vyššie Marketing - ponuka produktov a služieb spoločnosti SMS, zasielanie firemného časopisu. Ponuky Vám na základe Vášho súhlasu môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov alebo správ zasielaných na mobilné zariadenia prostredníctvom telefónneho čísla, písomnou formou, či formou telefonického volania. Agenda marketingu tiež zahŕňa kontaktovanie zákazníkov pri príležitosti organizovania firemných akcií. Súhlas dotknutej osoby Výkonom niektorých činností, ktoré majú za cieľ poskytovanie služieb v tejto súvislosti sme poverili externých dodávateľov, s ktorými máme uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Udelený súhlas na marketingové účely je platný po dobu 7 rokov, alebo do doby než súhlas odvoláte.
  Kontaktné údaje v zmysle bodu 2. vyššie Vaše osobné údaje využívame výlučne za účelom kontaktovania Vás v súvislosti
  s Vami požadovanou testovacou jazdou, o ktorú ste prejavili záujem prostredníctvom našej webovej stránky.
  Súhlas dotknutej osoby -- Do doby vybavenia Vašej požiadavky.
  Základné identifikačné údaje v zmysle bodu 2. vyššie Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zákonných povinností, napríklad v súvislosti s agendou na ekonomickom oddelení ohľadne spracúvania faktúr a pod. Aplikovateľná zákonná právna úprava Výkonom niektorých činností, ktoré majú za cieľ poskytovanie služieb v tejto súvislosti sme poverili externých dodávateľov a to najmä poskytovateľov IT služieb. Osobné údaje sú spracúvané po dobu upravenú v právnej úprave a po dobu zákonom stanovených archivačných lehôt, prípadne po dobu nevyhnutnú pre účely uplatnenia alebo obrany voči prípadne uplatneným nárokom.

  Pokiaľ je spracúvanie údajov z predchádzajúcej tabuľky nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov nás ako prevádzkovateľa alebo tretej strany, tak nasledujúci zoznam Vám poskytne prehľad oprávnených záujmov, pre účely ktorých vykonávame spracúvanie osobných údajov my alebo tretia strana.

  Osobný údaj Oprávnený záujem
  Meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail
  Osobné údaje spracúvame za účelom evidencie majiteľa vozidla, na ktorom sa vyskytla porucha s možnosťou bezpečnostného rizika.
  Meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail Vybaviť sťažnosť/otázku, ktorú ste nám zaslali.

  4. Akú dobu máme uložené vaše osobné údaje?

  Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie uchovávania spracúvaných dát, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje pseudonymizujeme, resp. vymazávame z našich databáz a informačných systémov. V rámci SMS máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní.

  Informácia o dobe uchovávania osobných údajov, resp. spôsobe, akým sa táto doba určí, vyplýva z tabuľky, ktorá je uvedená v bode č. 3 (oddiel Doba uchovávania).

  5. Odkiaľ osobné údaje získavame?

  Osobné údaje získavame: priamo od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy, priamo od Vás v súvislosti s udelením Vášho súhlasu napríklad v súvislosti s marketingovými aktivitami a pod., priamo od Vás na základe uchádzania sa o voľné pracovné miesto v spoločnosti, priamo od Vás, keď nás kontaktujete z nejakého dôvodu, napr. sťažnosti, pozitívne spätné väzby, a pod., od autorizovaných predajcov vozidiel Ford, Vaše údaje sú spracúvané na základe Zmluvy o spracovaní osobných údajov, od iných osôb, ak je to nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmluvy (poškodených osôb, orgánov verejnej moci a pod.) alebo ak to vyžadujú právne predpisy.

  6. Som povinný osobné údaje poskytnúť?

  SMS ako prevádzkovateľ je povinný Vás informovať:

  - či sa poskytovanie údajov vyžaduje na základe zákona, alebo sa vyžaduje pre uzavretie zmluvy;
  - či ste povinný poskytnúť údaje;
  - aký možný dôsledok by nastal v prípade neposkytnutia údajov.

  Uvedené informácie si dovoľujeme zosumarizovať nasledovne: Pokiaľ je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva alebo predzmluvný vzťah, poskytnutie osobných údajov v rozsahu v zmysle tabuľky, ktorá je uvedená v bode č. 3, je vždy nevyhnutné pre uzavretie zmluvy. Uvedené osobné údaje síce nie ste povinný poskytnúť, avšak v takom prípade nemôže SMS vstúpiť s Vami do zmluvného vzťahu. Obdobné platí vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným na základe aplikovateľnej právnej úpravy, ktoré síce nie ste povinný poskytnúť, avšak v takom prípade SMS nemôže Vašu požiadavku spracovať.

  Vo vzťahu k marketingovým aktivitám platí, že poskytnutie údajov nie je vyžadované zmluvou ani na základe zákona. Uvedené osobné údaje nie ste povinný poskytnúť, v takom prípade Vás SMS, žiaľ, nebude môcť informovať o marketingových aktivitách, z ktorých by ste mohli benefitovať.

  7. Plánujeme vaše osobné údaje prenášať do tretej krajiny?

  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť spracúvané osobné údaje
  do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

  8. Ako môžem odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na mark. účely?

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete už dostávať vybrané alebo žiadne ponuky produktov a služieb SMS? Je nám to ľúto, ale Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme.

  Akým spôsobom môžem súhlas odvolať?
  Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, je možné zaslať písomne alebo elektronicky prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie (prosím, nezabudnite Vami podané písomné odvolanie podpísať): Písomným vyhlásením zaslaným na korešpondenčnú adresu spoločnosti Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., Tuhovská 9, 831 07 Bratislava. Písomným vyhlásením podaným osobne na adrese spoločnosti Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., Tuhovská 9, 831 07 Bratislava. Emailom na adrese: oou@summit.sk.

  9. Používame automatizované spracúvanie vašich osobných údajov?

  Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb používame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie osobných údajov v nižšie uvedenej podobe. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér a pod.

  Profilovanie používame pre dokonalejšie a efektívnejšie poskytovanie našich služieb, a to v súvislosti s rôznymi direct marketingovými ponukami, ak ste nám k takémuto spracúvaniu osobných údajov dali súhlas. Automatizované procesy v rámci informačných systémov sú využívané za účelom vyhodnotenia Vašich konkrétnych osobných podmienok a preferencií. Cieľom profilovania je poskytnutie kvalitných služieb, o ktorých predpokladáme, že by mohli byť pre vás zaujímavé, napríklad nasledovne:

  Účel profilovania – sezónne ponuky na pneumatiky u vozidiel kúpených od autorizovaných predajcov vozidiel Ford vo vybranom období, ponuka nových špecifických technických riešení a vylepšení/doplnkov a nových modelov vozidiel pre cielenú skupinu vozidiel továrenskej značky Ford, pozvanie na marketingové akcie spoločnosti pre cielenú skupinu zákazníkov značky Ford.

  10. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

  Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

  Právo na prístup k osobným údajom
  Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a v akom rozsahu. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

  Právo na opravu
  Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme.

  Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
  V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad SMS môže mať povinnosť, či oprávnený záujem prevažujúci nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

  Právo na obmedzenie spracúvania
  Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

  Právo na prenosnosť údajov
  Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

  Právo namietať
  Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

  Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
  Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webová adresa

  11. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

  Jednotlivé práva môžete uplatniť e-mailom na adresu oou@summit.sk alebo písomne do sídla, či na korešpondenčnú adresu spoločnosti Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., Tuhovská 9, 831 07 Bratislava.

  Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

  Za ako dlho môžem očakávať odpoveď od SMS? Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

  12. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

  K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, poskytovatelia IT služieb, asistenčné spoločnosti, poisťovací sprostredkovatelia.

  Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

  Informácia o tom, kto konkrétne môže mať prístup k Vašim osobným údajom vyplýva z tabuľky, ktorá je uvedená v bode č. 3 (oddiel Príjemcovia alebo kategórie príjemcov).

  13. Kde nás môžete kontaktovať?

  Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to na e-mailovej adrese oou@summit.sk alebo písomne na adrese Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., Tuhovská 9, 831 07 Bratislava.

  Zverejnené 25.5.2018

 • COOKIES

  Informácia o používaných súboroch cookies

  Toto webové sídlo používa cookies. Cookies sú krátke stavové informácie, ktoré tento webový server alebo server nášho partnera posiela Vášmu prehliadaču počas prehliadania tohto sídla. Ak máte príjem cookies povolený, uložia sa vo Vašom prehliadači. Pri každej ďalšej návšteve tohto sídla Váš prehliadač tieto informácie posiela späť príslušnému serveru, v prípade dočasných cookies len po dobu trvania aktuálnej návštevy, v prípade permanentných aj pri každej ďalšej návšteve. Cookies umožňujú identifikovať opätovnú návštevu sídla v prípade, že bola vykonaná z toho istého osobného profilu prehliadača a prehliadač má povolenie na zaslanie cookies späť. Neinformujú však server o Vašej jednoznačnej identite. Cookies používa toto sídlo len na zisťovanie frekvencie jedinečných návštev jednotlivých stránok. Používanie cookies týmto webovým sídlom je možné kedykoľvek zakázať príslušným nastavením webového prehliadača, alebo použitím režimu Súkromné prehliadanie prehliadača.

Bookmark & Share