Fotogaléria

Váš autorizovaný servis Ford

V celej Európe existuje vyše 7 000 autorizovaných servisov spoločnosti Ford. Ich zariadenia, skúsenosti a odhodlanie uspokojiť vás z nich robia tú správnu voľbu na poskytovanie údržby a opráv vášho vozidla Ford počas celej jeho životnosti. Sieť autorizovaných predajcov a servisov značky Ford na Slovensku nájdete v sekcií predajná a servisná sieť.

 

Výhody autorizovaného servisu

Je dôležité uvedomiť si, že autorizovaný díler Ford konkuruje na trhu opráv kvalitou opráv aj cenou. Disponuje najnovším zariadením a vybavením na poskytovanie celého rozsahu predpísanej údržby a opráv na udržanie platnosti vašich záruk. Má mechanikov vyškolených spoločnosťou Ford, ktorí disponujú najnovšími poznatkami o konštrukcii vozidiel a ich servisovaní a spoločnosťou Ford vyškolený personál servisu, ktorý zákazníkom poskytuje najvyššiu mieru zdvorilosti a pozornosti. Je jediný autorizovaný na vykonávanie záručných opráv vozidiel Ford. Je školený na to, aby sa staral o vaše vozidlo v súlade s nepretržite sa aktualizovanými technickými a záručnými informáciami. Má priamy prístup k zdrojom informácií spoločnosti Ford, čo prispieva k vášmu pohodliu a pokoju. Preto spoločnosť Ford odporúča, aby ste všetky práce týkajúce sa údržby a opráv, zverili autorizovanému servisu spoločnosti Ford.

Používanie originálnych dielov

Počas vývoja vozidiel Ford prebieha intenzívne testovanie, aby sa zabezpečilo, že všetky diely a náplne plnia požadované normy bezpečnosti a spoľahlivosti vrátane výkonových parametrov. Pri vykonávaní akýchkoľvek záručných opráv je váš autorizovaný servis spoločnosti Ford povinný používať originálne diely a kvapaliny Ford. Aby ste mali zo záruk Ford maximálny úžitok odporúčame používanie dielov a kvapalín Ford aj pri údržbe a pri akýchkoľvek opravách. Na vozidle sa nachádza niekoľko dielov, u ktorých je to zvlášť dôležité. Napríklad, pri výmene brzdových obložení iste očakávate, že budú spĺňať predpísané výkonnostné parametre. Aby sa to zabezpečilo, malo by sa jednať o originálne diely Ford, ktoré spĺňajú príslušné výrobné a kvalitatívne normy, predpísané spoločnosťou Ford.

Kontaktovanie autorizovaného servisu

Pri kontaktovaní autorizovaného servisu Ford za účelom vykonania objednávky, si vyžiadajte recepciu servisu. Asistent servisu vás požiada o poskytnutie nasledovných informácií, ktoré bývajú uvedené na zadnej strane tejto knižky: vaše meno, adresu a telefónne číslo, model a typ vozidla, evidenčné číslo vozidla, identifikačné číslo vozidla (VIN), počet najazdených kilometrov a typ požadovanej služby alebo opravy. Prosíme, oznámte asistentovi servisu, či si myslíte, že oprava má byť krytá základnou alebo rozšírenou zárukou Ford. Ak sa objednávate na servis kvôli oprave alebo údržbe, za ktorú budete platiť, požiadajte o odhad ceny a dohodnite si spôsob a podmienky platby.

Po príchode do autorizovaného servisu

Zaznamenajte si počet najazdených kilometrov na vašom vozidle a poskytnite vašu Záručnú a servisnú príručku, spolu s dokladmi o predchádzajúcej údržbe. V prípade záručnej opravy v rámci predĺženej záruky predložte aj zmluvu o predĺženej záruke so záručnými podmienkami. Dohodnite sa s prijímacím technikom na všetkých podrobnostiach o požadovaných prácach a na spôsobe spätného kontaktu pre prípad nutnosti vykonania nepredpokladaných prác alebo v prípade zvýšenia ceny oproti cenovému odhadu.

Vyzdvihnutie si vozidla

Prekontrolujte si faktúru za vykonané práce a uistite sa, že všetkému rozumiete. Ak je niečo nejasné, prosíme, neváhajte sa obrátiť na prijímacieho technika, prípadne na asistenta servisu. Skontrolujte, či boli zaznamenané všetky potrebné údaje do Záručnej a servisnej knižky a bezpečne uschovajte originál faktúry o zaplatení.

V prípade nehody

Výhody využívania služieb autorizovaných servisov Ford siahajú aj za hranice ich servisných stredísk. Väčšina autorizovaných servisov Ford disponuje modernými, dobre vybavenými dielňami na opravy karosérií so špecialistami na rýchle opravy vášho vozidla v súlade s technologickými postupmi spoločnosti Ford.

Pomoc zákazníkovi

Ak máte sťažnosť alebo reklamáciu, ktorú autorizovaný servis Ford nedokáže riešiť, servis sa vždy môže obrátiť a spoľahnúť na Zákaznícke centrum Ford. Zákaznícke centrum Ford pomáha autorizovaným servisom Ford riešiť vaše problémy. Ak si želáte kontaktovať zástupcu spoločnosti Ford priamo, môžete sa spojiť so Zákazníckym centrom sami. Kontaktné informácie a otváracie hodiny sú umiestnené na vnútornej strane obalu servisnej knižky. Ak zavoláte na Zákaznícke centrum, váš hovor prijme jeden z našich špeciálne vyškolených poradcov ktorí sú pripravení pomáhať vám od okamžiku zdvihnutia telefónu. Je to jeden z ďalších spôsobov, ktorými sa snažíme zlepšiť naše služby pre vás.

Údržba vášho vozidla

Je veľmi dôležité, aby sa údržba vozidla vykonávala počas celej doby jeho životnosti, či už v intervale podľa najazdenej vzdialenosti alebo v časových intervaloch (čo sa dosiahne skôr) podľa stanoveného plánu. Presný obsah údržby je rôzny a závisí od konkrétneho modelu vozidla, v závislosti na počte najazdených kilometrov a veku vozidla. Váš autorizovaný servis Ford vám na požiadanie rád poskytne kópiu plánu údržby so zoznamom vykonávaných úkonov, ktoré sa týkajú vášho vozidla. Informácie o vykonaných údržbách, kontrolách a opravách na vašom vozidle sú veľmi dôležité a môžu ovplyvniť vaše právo na uplatnenie záruky. Vždy sa presvedčte, či váš autorizovaný servis Ford, po ukončení každej predpísanej prehliadky, zaznamenal jej vykonanie na príslušné miesto v servisnej knižke. Kópie plánu údržby môžete nájsť aj na internetovej adrese www.etis.ford.com/fordservice