Fotogaléria

Päťročná záruka pre vozidlá Ford

Značka Ford na Slovensku bezplatne poskytuje ku každému novému vozidlu Ford predĺženú záruku Ford Protect. Prvé dva roky je vozidlo kryté základnou zárukou Ford ako doteraz. S kúpou nového vozidla však zákazník automaticky získava aj produkt Ford Protect, ktorý pokrýva obdobie 3., 4. a 5. roku prevádzky vozidla alebo do najazdenia 120 000 km pri osobných vozidlách, alebo až do najazdenia 200.000 km podľa modelu úžitkového vozidla. Platí vždy to, čo uplynie skôr.

 

Podmienky predĺženej záruky Ford Protect

Znenie aktuálnych a platných záručnych podmienok k predĺženej záruky FordProtect na nové vozidlo predané autorizovaným predajcom spoločnosti Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.
  

A. Rozsah záruky

V prípade materiálovej alebo výrobnej chyby na vozidle bude príslušný diel bezplatne opravený alebo vymenený, pokiaľ sa na neho nevzťahuje výluka zo záruky podľa časti B. V prípade potreby je zahrnutý odťah vozidla k najbližšiemu autorizovanému servisu Ford do výšky nákladov max. 145 EUR bez DPH. Záruka sa poskytuje na krytie obdobia uvedeného na prednej strane tohto certifikátu v časti “Typ predĺženej záruky FordProtect“.alebo do zrušenia podľa časti E. Záruka sa poskytuje prvému kupujúcemu vozidla a s doleuvedenými obmedzeniami zostáva v platnosti i pri ďalšom predaji vozidla. Rozhodujúcim dňom začiatku predĺženej záručnej doby je dátum dodania vozidla, uvedený v Záručnej a servisnej knižke alebo dátum prvej registrácie. Platí skorší dátum. Táto záruka je platná v Slovenskej republike a v ostatných európskych krajinách, uvedených nižšie.
  

B. Výluky zo záruky

Zo záruky sú vylúčené: vady na vozidle, ktoré vznikli z nedbanlivosti, v dôsledku neprimeraného používania, úprav alebo použitia vozidla na súťažné účely alebo preteky (rely), vady na vozidle, používanom ako taxislužba, vady, ktoré vznikli v dôsledku dopravnej nehody, nedostatku vody alebo oleja alebo pôsobenia mrazu, vady na dieloch a častiach, ktoré nezodpovedajú rozsahu dodávky od výrobcu, akékoľvek vady, ktoré boli zapríčinené poruchou celkov alebo častí, na ktoré sa záruka nevzťahuje, všetky nastavovacie, vyvažovacie a čistiace práce, odstraňovanie zvyškov po spaľovaní a akékoľvek práce týkajúce sa diagnostikovania a údržby vozidla, akékoľvek nároky na odstúpenie od kúpnej zmluvy na nové vozidlo (zrušenie zmluvy), zníženie kúpnej ceny (zľava) alebo výmenu vozidla, akékoľvek nároky na náhradu nepriamych škôd, akékoľvek opravy karosérie a laku, skiel a čalúnenia, ako aj vnútorného a vonkajšieho obloženia a líšt; opravy zatekania vody a vnikania vzduchu cez netesnosti, opravy nasledujúcich dielov, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu, ako napríklad: výfuková sústava, vzduchové filtre, brzdové doštičky, kotúče, olejové filtre, brzdové čeľuste, bubny, peľové/pachové filtre, akumulátory, batérie, zavesenia McPherson, kolesá, pneumatiky, zapaľovacie sviečky, svetlá a žiarovky, poistky, tlmiče pruženia, pomocné hnacie remene, lišty stieračov, palivové filtre, batérie, spojka.
  
Zo záruky na Mondeo Hybrid sú ďaľej vylúčené : Riadiaca jednotka hybridného pohonu, Prevodovka, Elektricky riadený kompresor klimatizácie, Vysokonapäťová kabeláž akumulátora, Vysokonapäťový akumulátor (batéria), Vysokonapäťová poistková skrinka, Riadiaca jednotka energie akumulátora, Menič jednosmerného napätia, Snímač teploty vysokonapäťového akumulátora, Vysokonapäťová poistka, Servisný konektor (vysokonapäťového  systému), Vnútorná kabelaž vysokonapäťového akumulátora, Ventilátor vysokonapäťového akumulátora, Výstupné vedenie chladenia, Kabeláž vysokonapäťového generátora, Kabeláž vysokonapäťového motora, Oceľový kryt vysokonapäťového akumulátora, chladenia/ventilácie, Priechodka chladenia/ventilácie.
  

C. Podmienky záruky

Nároky zo záruky sa môžu uplatňovať len v autorizovaných servisoch Ford pri splnení nasledovných podmienok: údržba vozidla bola vykonávaná v súlade s požiadavkami Servisnej a záručnej knižky, správna údržba je potvrdená v Servisnej a záručnej knižke Ford k vozidlu alebo v databáze elektronických servisných záznamov Ford a musí sa predložiť certifikát o predĺženej záruke Ford.
  

D. Postup pri uplatnení záruky

Pokiaľ nastane vada, ktorá sa má odstrániť na základe tejto záruky, vozidlo sa musí bezodkladne dať k dispozícii autorizovanému servisu Ford na jej odstránenie. Pri cestách vzdialených od domova alebo v zahraničí je potrebné vyhľadať najbližší autorizovaný servis Ford. Vadná súčiastka sa bezplatne opraví alebo vymení za originálny alebo výmenný diel značky Ford alebo Motorcraft. Ak by v prípade pochybnosti bolo potrebné vadný diel zaslať do spoločnosti Ford na posúdenie, môže autorizovaný servis Ford žiadať úhradu plnej ceny za opravu vozidla. Ak posudok potvrdí, že na odstránenie príslušnej vady sa záruka vzťahuje, úhrada za opravu sa zákazníkovi vráti späť. V prípade odťahu vozidla, náklady na odtiahnutie vozidla hradí zákazník v plnej výške. Kópiu dokladu o zaplatení odovzdá servisu, ktorý po preverení oprávnenosti odťahu dodatočne uhradí zákazníkovi tieto náklady, maximálne však do vyššie uvedenej čiastky. V prípade odťahu v zahraniční zákazník odovzdá kópiu dokladu svojmu servisu Ford v SR. Všetky vymenené diely sa stávajú vlastníctvom autorizovaného dílera Ford. Akékoľvek náklady, vzniknuté ako výsledok opráv v servisoch, ktoré nie sú autorizovanými servismi Ford, nebudú preplatené. Záručné opravy sa môžu vykonať aj v autorizovaných servisoch Ford v doleuvedených európskych krajinách. V niektorých krajinách však servis značky Ford môže požiadať o úhradu záručnej opravy. V takom prípade je potrebné predložiť podrobnú faktúru a vadné diely Vášmu dílerovi Ford. Díler Vám zariadi uhradenie príslušnej faktúrovanej čiastky.
  

E. Zrušenie záruky Ford Protect

Počas doby trvania záruky Ford Protect máte právo kedykoľvek zrušiť túto záruku. Pokiaľ sa rozhodnete záruku Ford Protect zrušiť, môžete tak urobiť u Vášho autorizovaného dílera Ford.
  

Zoznam krajín, v ktorých sa dá uplatniť záruka Ford Protect

Andora, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gibraltar, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Kosovo, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina a Veľká Británia.