Fotogaléria

Záruka výrobcu vozidiel Ford

Na vozidlá, originálne dielce a príslušenstvo Ford poskytujeme nasledujúce záruky: 2-ročná záruka na nové vozidlá Ford, 2-ročná záruka na originálne dielce a príslušenstvo Ford, 2-ročná záruka na chyby laku, 8-12 ročná záruka proti prehrdzaveniu karosérie v závislosti od modelu: pre Ka 8 rokov, pre Transit Connect, Tourneo Connect 10 rokov, pre Fiesta, B-MAX, Focus, C-MAX, Kuga, Mondeo, S-MAX, Galaxy, Ranger, Transit Courier, Tourneo Courier, nový Transit Connect, nové Tourneo Connect, Transit Custom, Tourneo Custom a Transit je to 12 rokov. Podrobné záručné podmienky sú uvedené v servisnej a záručnej knižke, ktorá je súčasťou každého vozidla prípadne si ich môžete stiahnuť aj z tejto stránky.

 

Základná záruka

Vaše vozidlo Ford disponuje základnou zárukou Ford, ktorá sa uplatňuje prostredníctvom autorizovaných dílerov spoločnosti Ford. Ak akýkoľvek diel vášho vozidla vyžaduje opravu alebo výmenu z dôvodu výrobnej vady, tento diel bude opravený alebo vymenený bezplatne ktorýmkoľvek autorizovaným dílerom Ford, bez ohľadu na zmenu vlastníka vozidla počas záručnej doby. Na pneumatiky poskytuje záruku priamo ich výrobca a preto nie je krytá zárukou Ford. Váš autorizovaný díler Ford vám napriek tomu pomôže pri vybavovaní reklamácie na pneumatiky. Záruka na vozidlo začína plynúť dňom prvej registrácie vozidla, zvyčajne dňom doručenia vozidla koncovému zákazníkovi. Ak vozidlo kupuje sprostredkovateľ, záručná doba začne plynúť od okamžiku prevzatia vozidla sprostredkovateľom. Poznámka: Záručná doba na predvádzacie vozidlá dílera začína plynúť dňom, keď je vozidlo uvedené do činnosti (nie v deň, keď je vozidlo predané koncovému zákazníkovi ako jazdené). Záručná doba vzťahujúca sa na vaše vozidlo je uvedená na vnútornej strane predného obalu tejto knižky. Na originálne príslušenstvo značky Ford, namontované či už spoločnosťou Ford alebo autorizovaným dílerom Ford pred odovzdaním nového vozidla prvému zákazníkovi platí rovnaká základná záruka Ford, ako aj prípadná voliteľná predĺžená záruka. Príslušenstvo inej značky nie je kryté touto zárukou Ford. Poznámka: Náklady na opravu alebo výmenu nezávislého kúrenia značky Webasto, rozširujúcich súprav na nezávislé kúrenie značky Eberspacher a navigačných systémov Becker môžu byť reklamované cez spoločnosť Ford.

Záruka na lak karosérie

Vaše vozidlo Ford disponuje základnou zárukou Ford na lak karosérie, ktorá sa uplatňuje prostredníctvom autorizovaných dílerov spoločnosti Ford. Ak si lakovaný povrch karosérie vozidla vyžaduje ošetrenie kvôli výrobnej vade, nevyhnutné opravy sa vykonajú zdarma v ktoromkoľvek autorizovanom servise Ford, bez ohľadu na zmenu vlastníka vozidla počas záručnej doby. Záruka na lakovaný povrch karosérie vozidla má rovnakú dobu trvania ako základná záruka Ford.

Záruka na prehrdzavenie

Vaše vozidlo disponuje zárukou na prehrdzavenie, ktorá sa uplatňuje u autorizovaných dílerov Ford. Ak je akýkoľvek pôvodný diel karosérie prehrdzavený, takýto prehrdzavený diel alebo diely bude opravený alebo vymenený ktorýmkoľvek autorizovaným servisom Ford úplne bezplatne, bez ohľadu na akúkoľvek zmenu vo vlastníctve vozidla. Poznámka: Výraz „prehrdzavenie“ znamená poškodenie karosérie vplyvom korózie zvnútra alebo odspodu, v dôsledku chybnej výroby. Poznámka: Výraz „karoséria“ nezahŕňa kolesá a pripevnené časti, akými sú lesklé lemy, nárazníky, lišty a pánty. Nakladacia plošina, sklápacia plošina, nadstavba alebo zariadenie umiestnené na vozidle Ford Transit sú z tejto záruky tiež vyňaté. Záručná doba na prehrdzavenie začína plynúť od rovnakého okamžiku ako základná záruka spoločnosti Ford. Záručná doba na prehrdzavenie závisí od krajiny, v ktorej ste zakúpili vaše nové vozidlo Ford. Ďalšie informácie získate u svojho autorizovaného dílera Ford.
 

Záruka na opravené alebo vymenené diely

Všetky originálne diely Ford, ktoré sa počas záručných opráv namontujú do vozidla, sú kryté pôvodnou zárukou na vozidlo. Diely, vymenené pri záručných opravách Ford, nebudú vrátené zákazníkovi.

Diely podliehajúce opotrebovaniu

Diely podliehajúce opotrebovaniu sú všeobecne rozdelené do dvoch kategórií a to tie, ktoré sú určené na výmenu alebo nastavenie počas plánovanej údržby a tie, ktoré si vyžadujú výmenu alebo nastavenie v závislosti od podmienok používania. Diely uvedené nižšie majú obmedzenú životnosť a buď sa vymieňajú alebo nastavujú počas úkonov plánovanej údržby. Tieto diely sú kryté základnou zárukou Ford až do okamihu ich naplánovanej výmeny alebo nastavenia. Doba trvania záruky na akékoľvek diely nesmie prekročiť obmedzenia základnej záruky Ford, ktoré sú definované časom a počtom najazdených kilometrov. Diely určené na plánovanú údržbu: zapaľovacie sviečky, olejový filter, vzduchový filter, peľový filter, filter proti zápachu, filter pevných častíc vznetových motorov a palivový filter, tesnenia, kde boli odstránené ako časť spojená so servisným nastavením, oleje a kvapaliny, rozvodové a hnacie remene. Diely uvedené nižšie majú buď obmedzenú životnosť alebo sú vystavené poškodeniu opotrebovaním. Tieto diely sú však kryté základnou zárukou Ford a to do obdobia jedného roku alebo do okamihu prvej plánovanej servisnej prehliadky vozidla podľa toho, čo nastane skôr. Diely podliehajúce opotrebovaniu: lišty stieračov, žiarovky (xenónové žiarovky predných svetlometov a podsvietenie prístrojovej dosky sú zahrnuté do základnej záruky Ford počas celého jej trvania), batérie diaľkového ovládača. Poznámka: Brzdové segmenty, brzdové čeľuste, brzdové kotúče, spojka a akékoľvek ďalšie diely vystavené opotrebovaniu trením nie sú kryte zárukou, ak je výmena potrebná z dôvodu opotrebovania, ale po dobu trvania základnej záruky Ford sú kryté proti výrobným vadám. Poznámka: Sklo je kryté základnou zárukou Ford až do najazdenia 1 500 kilometrov. Výmena skla kvôli poruche vyhrievacieho článku je zahrnutá do základnej záruky Ford. Výmena alebo doplnenie prevádzkových kvapalín, napr. olejov, chladiacich zmesí, brzdovej kvapaliny, čistiacej kvapaliny skiel a chladiacej kvapaliny klimatizácie je kryté zárukou len vtedy, ak sú použité ako súčasť záručnej opravy.

Povinnosti majiteľa

Váš Návod na obsluhu a Záručná a servisná knižka opisujú správnu starostlivosť a používanie vášho vozidla. Správna údržba a používanie vozidla chránia pred veľkými výdavkami na opravy, zapríčinenými nesprávnym používaním, zanedbaním alebo nedostatočnou údržbou a pomáhajú zvýšiť hodnotu vozidla pri jeho predaji alebo výmene. Preto by ste mali: zabezpečiť odovzdanie vášho vozidla na záručnú opravu do autorizovaného servisu Ford tak skoro, ako je to možné a ihneď po zistení poruchy. Minimalizuje sa tým rozsah potrebných opráv na vašom vozidle. Servis vozidla je nutné vykonať do jedného mesiaca alebo do najazdenia 1 500 km (čo nastane skôr) po skutočnom vzniku povinnosti absolvovať pravidelný servis. zabezpečiť, aby vaše vozidlo bolo servisované podľa odporúčaní spoločnosti Ford; Poznámka: Nevykonávanie predpísanej údržby podľa časového plánu a v súlade so servisnými intervalmi, ktoré stanovila spoločnosť Ford, bude mat za následok stratu záruky na postihnuté diely. zabezpečiť, aby vaše vozidlo bolo servisované s použitím originálnych dielov a kvapalín spoločnosti Ford alebo s použitím dielov a kvapalín, ktorých kvalita zodpovedá kvalite originálnych dielov a kvapalín spoločnosti Ford; zabezpečiť, aby každá vykonaná údržba bola náležite zaznamenaná v tejto príručke, a aby ste uchovali všetky doklady o zaplatení a iné doklady týkajúce sa tejto údržby ako dôkaz, že vozidlo bolo servisované v správnych intervaloch v súlade s plánmi údržby Ford s použitím správnych dielov a náplní. Pomôže to pri uplatňovaní si reklamácie na chyby, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnymi intervalmi údržby alebo jej obsahom. Poznámka: Uchovávanie originálnych účtovných dokladov je zvlášť dôležité v prípadoch, keď ste sa vykonávaním servisu alebo nezáručných opráv rozhodli poveriť iný ako autorizovaný servis Ford. Pri uplatňovaní si svojich práv v rámci záruky budete pravdepodobne tieto doklady potrebovať ako potvrdenie, že bol dodržaný plán údržby Ford a boli použité zodpovedajúce diely a náplne. Aby sa predišlo prípadným pochybnostiam, všetky doklady o zaplatení by mali obsahovať názov a adresu servisu a tiež názov výrobcu alebo dodávateľa dielov a kvapalín, ktoré boli použité. udržiavať lak a karosériu pravidelným čistením v bezchybnom stave, v súlade s pokynmi spoločnosti Ford; zabezpečiť, aby boli časti karosérie pravidelne prehliadnuté v predpísaných intervaloch a v prípade potreby opravené autorizovaným servisom Ford v súlade s plánom kontrol laku a karosérie, uvedeným v zadnej časti tejto knižky, a aby výsledky týchto kontrol boli zaznamenané do tejto knižky. Poznámka: Ak karoséria vozidla nebude kontrolovaná a opravovaná podľa horeuvedených pokynov, bude to mať za následok stratu záruky na prehrdzavenie.

Čo nie je kryté týmito zárukami

Spoločnosť Ford nie je zodpovedná za tie opravy alebo výmeny, ktoré sú priamo zapríčinené: poškodením spôsobeným nedbalosťou, zaplavením, nehodou, športovým jazdením, súťažením alebo iným nevhodným používaním, bežným opotrebovaním, nedodržaním správnej údržby vozidla podľa plánu údržby Ford a servisných pokynov, nesprávnou údržbou laku a karosérie zanedbaním pravidelného umývania a čistenia vozidla podľa pokynov spoločnosti Ford, neschválenými úpravami vozidla alebo jeho častí, doplnením alebo natankovaním pohonných látok s nesprávnymi vlastnosťami (pozrite Návod na používanie vozidla), prestavbami na CNG (stlačený zemný plyn) a LPG (skvapalnený ropný plyn), ktoré nie sú schválené spoločnosťou Ford, použitím alternatívnych palív na báze bionafty v koncentrácii presahujúcej 7 % alebo bioetanolu v koncentrácii presahujúcej 10 % (výnimku tvoria vozidlá Ford s alternatívnymi palivami FFV), použitím dodatočných prísad do pohonných látok alebo motorového oleja (ak nie sú špecifikované spoločnosťou Ford ako požadovaná súčasť používania a údržby), neodstránením akýchkoľvek poškodení laku alebo poškodení koróziou, zistených počas pravidelných prehliadok laku a karosérie, faktormi, na ktoré spoločnosť Ford nemá vplyv, ako napríklad: nečistotami vo vzduchu, poškodením búrkou, kamienkami a úlomkami, škrabancami a používaním nevhodných čistiacich prostriedkov, opravami, ktorých metódy neboli schválené spoločnosťou Ford, nepoužívaním originálnych dielov a kvapalín spoločnosti Ford alebo dielov a kvapalín, ktorých kvalita zodpovedá kvalite originálnych dielov a kvapalín spoločnosti Ford. Opravy hradené prostredníctvom záruk spoločnosti Ford môžu byť vykonávané výhradne autorizovanými servismi Ford, okrem prípadov núdze (napríklad pri spojazdňovaní vozidla, ak autorizovaný díler Ford nemôže pomôcť). Základná záruka spoločnosti Ford, záruka na lak karosérie Ford a záruka na prehrdzavenie Ford vylučujú zodpovednosť za akékoľvek náhodné alebo následné škody, ktoré vznikli v dôsledku chýb krytých týmito zárukami, ako je strata času, náklady na dopravu, telefonické hovory, ubytovanie, strata zisku alebo poškodenie majetku. Poznámka: Diely, vymenené pri záručných opravách, nebudú vrátené zákazníkovi. Všetky záruky Ford budú zrušené na každom vozidle, ktoré bolo vyhlásené za totálnu škodu poisťovacou spoločnosťou alebo inou rovnocennou inštitúciou.

Záručné krytie pri cestách do zahraničia

Spoločnosť Ford disponuje v Európe rozsiahlou servisnou sieťou. Ktorýkoľvek autorizovaný servis Ford môže vykonávať záručné opravy vozidiel Ford. Za normálnych okolností sa od vás nebude vyžadovať úhrada akejkoľvek záručnej opravy v čase jej vykonania, pretože je hradená autorizovaným servisom Ford. Ak sa počas vašej cesty stane, že si vaše auto vyžaduje opravu z dôvodu výrobnej vady, je vašou zodpovednosťou predložiť Záručnú a servisnú knižku, ktorú ste dostali spolu s vozidlom. Táto knižka potvrdzuje stav záruky vášho vozidla a záznamy o jeho údržbe a tým preukazuje váš nárok na záručnú opravu. Ak nemôžete predložiť túto knižku, autorizovaný servis Ford by sa mal obrátiť na miestne zastúpenie spoločnosti Ford. Vo výnimočných prípadoch môžete byť požiadaný o zaplatenie opráv, ktoré sú kryté zárukou spoločnosti Ford. V takomto prípade si ponechajte doklad o zaplatení (a tam, kde je to možné, aj vymenené diely), aby po návrate domov mohol miestny autorizovaný servis Ford vybaviť okamžitú kompenzáciu.

Záruky a práva spotrebiteľa

Základná záruka Ford, záruka na povrchový lak Ford a záruka na prehrdzavenie Ford sú zárukami výrobcu, ktoré dopĺňajú a neovplyvňujú vaše práva, vyplývajúce z kúpnej zmluvy na vozidlo s predávajúcim autorizovaným dílerom Ford alebo z platnej legislatívy, upravujúcej predaj spotrebného tovaru.