Ochrana osobných údajov


Toto oznámenie o ochrane osobných údajov obsahuje podmienky spracúvania osobných údajov zákazníkov, používateľov a návštevníkov webovej stránky www.ford.sk v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kto je správca údajov?

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, IČO 35839331, zapísaná v Obchodnom  registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 26651/B (ďalej len „my“). Na nášho zástupcu zodpovedného za ochranu osobných údajov sa môžete obrátiť e-mailom na adrese oou@summit.sk alebo poštou na adrese Tuhovská 9,  831 07 Bratislava.

Čo je účelom spracúvania osobných údajov?

Vaše údaje budeme spracúvať na analýzu použiteľnosti a kvality Webovej stránky a na zaistenie jej bezpečných operácií, na správu vašich požiadaviek a odpoveď na vaše otázky, žiadosti a sťažnosti, na základe vašej žiadosti podniknúť potrebné kroky s cieľom vyhovieť vašej žiadosti o skúšobnú jazdu, a to zdieľaním vašich údajov s predajcom podľa vášho výberu, ktorý umožní splnenie vašej požiadavky a reagovať na právne požiadavky oficiálnych miest, úradov, regulačných organov, súdov a tretích strán.

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Na vyššie uvedené účely môžeme spracúvať:

Údaje o prehliadaní a používaní Webovej stránky
Údaje ako je typ prehliadača a operačný systém, ktorý používate, vaša IP adresa, dátum a čas vášho pripojenia na našu Webovú stránku, počet relácií a vaša zemepisná poloha vo vzťahu k mapovým službám tretích strán. Poskytnutie týchto informácií je dobrovoľné. 

Kontaktné informácie
Informácie ako je vaše meno a e-mailová adresa, telefónne číslo a správa, ktorú nám pošlete. Poskytnutie týchto informácií je dobrovoľné. Ak tieto informácie neposkytnete, nebudeme vás vedieť identifikovať ani odpovedať na vašu otázku alebo žiadosť.

Údaje o skúšobnej jazde
Aby sme mohli zdieľať vaše kontaktné údaje s preferovaným predajcom podľa vášho výberu s cieľom vyhovieť vašej žiadosti o skúšobnú jazdu, môžeme okrem vašich kontaktných údajov spracovať aj informácie o vašom vybranom predajcovi a modeli vozidla Ford, ktorý ste si na skúšobnú jazdu vybrali. Poskytnutie týchto informácií je dobrovoľné. Ak tieto údaje neposkytnete, nebudeme vám môcť zabezpečiť možnosť absolvovať skúšobnú jazdu, alebo sa budete musieť obrátiť priamo na predajcu.

Informácie o vozidle a servisné informácie
Model vozidla Ford, identifikačné číslo vozidla VIN, evidenčné číslo vozidla, servisné informácie a popis vašej sťažnosti alebo žiadosti.

Poskytnutím osobných údajov vašich kontaktných osôb nám musíte zaručiť, že ste oprávnení poskytnúť tieto informácie, svoju kontaktnú osobu/osoby ste informovali o obsahu tohto oznámenia a po poskytnutí osobných údajov vašej kontaktnej osoby dozriete na ich aktuálnosť a presnosť.

Aký je právny základ spracúvania údajov?

Vaše údaje môžeme spracúvať pre právne základy:

Súhlasu
V určitých prípadoch môžeme požiadať o váš súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá žiadny vplyv na spracúvanie údajov vykonané na základe tohto súhlasu predtým, ako bol skutočne odvolaný.

Legitímnych záujmov
Spracúvanie údajov môže vychádzať aj z nášho legitímneho záujmu vybaviť vašu žiadosť alebo sťažnosť alebo reagovať na právne nároky a požiadavky podľa Článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

Zákonnej povinnosti
Vaše údaje môžeme spracúvať na základe našich zákonných povinností reagovať na žiadosti úradných miest alebo súdov podľa Článku 6 ods. 1 písm. c) a e) Nariadenia GDPR.

Právnych nárokov
Vaše údaje môžeme spracúvať za účelom zriadenia, výkonu alebo obrany právnych nárokov v reakcii na žiadosti tretích strán podľa Článku 6 ods. 1 písm. f) a Článku 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia GDPR.

Nižšie sú uvedené účely spracúvania, kategórie spracúvaných
osobných údajov a príslušné právne základy:

Na analýzu použiteľnosti a kvality Webovej stránky a na zaistenie jej bezpečnosti
Kategóriou spracúvaných údajov sú údaje o prehliadaní a používaní Webovej stránky,
právnym základom je legitímny záujem

Na správu vašich požiadaviek a odpoveď na vaše otázky, žiadosti a sťažnosti
Kategóriou spracúvaných údajov sú kontaktné informácie a informácie o vozidle
a servisné informácie, právnym základom je legitímny záujem

Na vyhovenie vašej žiadosti o testovaciu jazdu a zdieľanie vašich údajov s vaším predajcom
Kategóriou spracúvaných údajov sú kontaktné informácie a údaje o skúšobnej jazde,
právnym základom je súhlas

Reagovať na požiadavky súdov, úradných miest a tretích strán, ak vychádzajú zo zákona
Kategóriou spracúvaných údajov sú kontaktné informácie, údaje o prehliadaní a používaní Webovej stránky a informácie o vozidle a servisné informácie, právnym základom je legitímny záujem zákonná požiadavka, legitímny záujem alebo právne nároky

Legitímne záujmy spracúvať vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe našich legitímnych záujmov alebo legitímnych záujmov tretích osôb. Vykonali sme vyvažovací test, aby sme zistili naše prevládajúce legitímne záujmy a legitímne záujmy tretích strán týkajúce sa spracúvania osobných údajov. V tejto súvislosti sme zohľadnili, do akej miery majú na vaše záujmy, práva a slobody vplyv naše relevantné činnosti v rámci spracúvania údajov, naša organizačná štruktúra a operácie, ako aj záruky poskytnuté na uplatňovanie vašich práv. Dospeli sme k záveru, že činnosti v rámci spracúvania údajov uvedené nižšie nemajú neprimerane obmedzujúci vplyv na vaše osobné práva a slobody, a preto máme prevládajúci legitímny záujem na spracúvaní vašich údajov.

Analyzovať použiteľnosť a kvalitu Webovej stránky a zaistiť jej bezpečnosť
Máme legitímny záujem vykonávať tieto činnosti v rámci spracúvania údajov, pretože potrebujeme monitorovať, odhaľovať a chrániť naše informačno-technologické systémy, sieť, infraštruktúru, počítače, informácie, duševné vlastníctvo a ďalšie práva pred neželaným narušením bezpečnosti, neoprávneným prístupom, zverejňovaním a získavaním informácií, údajov a narušením systému. Údaje tiež spracúvame s cieľom zlepšovať výkon našej Webovej stránky, riešenie chýb, ako aj na interné potreby vývoja produktov. To bude zahŕňať sledovanie používania a analýzu správania na našej Webovej stránke v súvislosti s jej používaním, navštevovanými stránkami a odkazmi a vzormi navigácie, času na jednej stránke, použitými zariadeniami a zberom informácií o tom, odkiaľ používatelia prichádzajú.

Uspokojovať potreby používateľov a vybavovať sťažnosti, vrátane vybavovania vašich žiadostí
Máme legitímny záujem vykonávať tieto činnosti v rámci spracúvania údajov, pretože potrebujeme monitorovať, odhaľovať a chrániť naše informačno-technologické systémy, sieť, infraštruktúru, počítače, informácie, duševné vlastníctvo a ďalšie práva pred neželaným narušením bezpečnosti, neoprávneným prístupom, zverejňovaním a získavaním informácií, údajov a narušením systému. Údaje tiež spracúvame s cieľom zlepšovať výkon našej Webovej stránky, riešenie chýb, ako aj na interné potreby vývoja produktov. To bude zahŕňať sledovanie používania a analýzu správania na našej Webovej stránke v súvislosti s jej používaním, navštevovanými stránkami a odkazmi a vzormi navigácie, času na jednej stránke, použitými zariadeniami a zberom informácií o tom, odkiaľ používatelia prichádzajú.

Reagovať na právne nároky a požiadavky
Máme legitímny záujem odhaľovať neželané narušenie bezpečnosti, neoprávnený prístup, zverejňovanie a získavanie informácií, údajov a prípady narušenia systému a informovať o tom úradné miesta a súdy a tiež reagovať na právne nároky a požiadavky tretích strán.

Ako dlho budeme uchovávať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len dovtedy, kým budú potrebné na splnenie účelov, pre ktoré sme ich získali, vrátane účelu plnenia akýchkoľvek zákonných požiadaviek. Pri určovaní primeranej lehoty uchovávania osobných údajov berieme do úvahy množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko ujmy v dôsledku neoprávneného použitia alebo zverejnenia vašich osobných údajov, účely, pre ktoré vaše osobné údaje spracúvame, či už ich môžeme dosiahnuť inými prostriedkami a platnými zákonnými požiadavkami. Za určitých okolností môžeme vaše osobné údaje anonymizovať, aby ich viac nebolo možné spájať s vašou osobou; v takom prípade môžeme takéto informácie použiť bez toho, aby sme vás o tom ďalej informovali.

Údaje o prehliadaní a používaní Webovej stránky budeme uchovávať maximálne šesť mesiacov od vašej poslednej návštevy našej Webovej stránky. Údaje o skúšobnej jazde budeme uchovávať maximálne jeden mesiac od okamihu, keď sme vaše osobné údaje zverejnili predajcovi, ktorého ste si vybrali pre svoju skúšobnú jazdu. Vaše kontaktné informácie budeme uchovávať dva roky od vášho posledného kontaktu s nami, pokiaľ zákon nestanovuje inak.

Kto môže získať vaše údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo zverejňovať týmto stranám:

Naši poskytovatelia služieb
Táto Webová stránka je hosťovaná spoločnosťou En-Co Software Kft., Maďarsko, 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 72. B. ép.na serveroch spoločnosti Azure poskytovaných spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írsko. Telefón: (+353) 1 850 940 940 ako spracovateľom údajov.

Predajcovia
Predajcovia, ktorých si vyberiete pre svoju skúšobnú jazdu alebo ktorých určíte vo svojej žiadosti alebo sťažnosti, aby sme mohli túto sťažnosť vyriešiť alebo vyhovieť vašej žiadosti.

Ďaľšie strany
Spoločnosť Ford Central & Eastern European LLC, 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., Maďarsko, ak je to potrebné pre vyriešenie vašej sťažnosti alebo vybavenie vašej žiadosti alebo v súvislosti s právnymi nárokmi. Profesionálni poradcovia, ako sú právnici a účtovníci. Akýkoľvek orgán činný v trestnom konaní, súd, regulačný orgán, štátny alebo vládny úrad alebo iná tretia strana, kde sa domnievame, že je to potrebné na splnenie zákonných alebo regulačných požiadaviek, alebo inak na ochranu našich práv, práv ktorejkoľvek tretej strany alebo osobnej bezpečnosti jednotlivcov, alebo na detekciu, prevenciu či iné riešenie podvodu a bezpečnostných problémov.

Prenášame osobné údaje mimo Európy?

Aby sme zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov, vaše informácie budeme prenášať iba do tých krajín mimo Európy, kde je takýto postup v súlade s Nariadením GDPR. To vyžaduje, aby bola splnená jedna z týchto podmienok: európska komisia sa uzniesla, že uvedená krajina poskytuje primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov v súlade s Článkom 45 Nariadenia GDPR, prenos údajov podlieha právne záväznej a vynútiteľnej povinnosti príjemcu chrániť osobné údaje v súlade s Článkom 46 Nariadenia GDPR, prenos podlieha záväzným firemným predpisom v súlade s Článkom 47 Nariadenia GDPR a prenos sa zakladá na odchýlke od obmedzení Nariadenia o prenose osobných údajov mimo EÚ v súlade s Článkom 49.

Aké sú vaše práva?

Máte právo uplatňovať si tieto práva:

Právo na prístup k údajom
Máte právo spýtať sa, či máme o vás osobné údaje, a ak áno, vyžiadať si informácie o tom, aké osobné údaje o vás máme. Budeme tiež musieť odpovedať na otázky týkajúce sa, okrem iného, toho, prečo vaše osobné údaje používame, ako aj podrobností o tom, aké údaje máme a komu sme ich sprístupnili. Toto právo však nie je absolútne a vaše právo na prístup k údajom môžu obmedziť záujmy iných jednotlivcov.

Právo na opravu údajov
Na požiadanie sme povinní opraviť nepresné osobné údaje alebo doplniť neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie údajov
Alebo právo „byť zabudnutý“. Za určitých okolností sme povinní vymazať kompletné osobné údaje na základe žiadosti dotknutej osoby.

Právo na obmedzenie spracúvania údajov
Za určitých okolností sme povinní obmedziť používanie osobných údajov na akúkoľvek žiadosť dotknutej osoby. V takýchto prípadoch môžeme údaje použiť len na určité obmedzené účely stanovené zákonom.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností môžete mať právo dostať svoje osobné údaje, ku ktorým máme prístup, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte, a takéto osoby môžu mať potom právo preniesť tieto údaje inému subjektu bez toho, aby sme im v tom bránili.

Právo namietať
Máte právo vzniesť námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov z akéhokoľvek dôvodu, ktorý súvisí s vašou situáciou, a v takom prípade nemusíme byť schopní spracúvať vaše osobné údaje. Ak máte právo vzniesť námietku a uplatnenie tohto práva je oprávnené, vaše osobné údaje, ktoré sú predmetom námietky, nebudú ďalej spracúvané na účely námietky. Uplatnenie tohto práva nezahŕňa žiadne náklady.

Právo sťažovať sa
Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu v príslušnom členskom štáte vášho obvyklého pobytu vo veci údajného porušenia Nariadenia GDPR. Ak máte bydlisko v Slovenskej republike, týmto orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, web

Ako nás kontaktovať?

Môžeme vám poskytnúť ďalšie informácie alebo odpovedať na žiadosti o uplatnenie vyššie uvedených práv. Ak máte takéto požiadavky, môžete sa obrátiť na nás alebo nášho zástupcu zodpovedného za ochranu údajov prostredníctvom nasledovných kontaktov:

E-mailom na adrese oou@summit.sk 
Poštou na adrese Tuhovská 9,  831 07 Bratislava

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie

Spracúvanie osobných údajov

Naša spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“).

Zodpovedná osoba

Zodpovednú osobu (data protection officera) môžete kontaktovať na adrese spoločnosti:

Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.,
Tuhovská 9, 831 07 Bratislava,
IČO 35 837 331 
alebo oou@summit.sk 

Výkon práv dotknutých osôb

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

Činnosť prevádzkovateľa pri napĺňaní práv dotknutej osoby

Práva dotknutých osôb podľa predpisov o ochrane osobných údajov

Informačné povinnosti

Informačná povinnosť pre účely cookies pre Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.

Informačná povinnosť pre obchodných partnerov pre Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.